Informácie o spracovaní osobných údajov potenciálnych zákazníkov a dodávateľov

Potenciálnych zákazníkov a dodávateľov by sme radi informovali o spracovaní ich osobných údajov (najmä kontaktných), ktoré sme získali priamo od nich, alebo z verejne dostupných zdrojov (najčastejšie z internetu) alebo od inej spoločnosti v rámci kúpenej databázy.

1. Účel spracovania a právny základ spracovania

1.1 Účelom spracovania osobných údajov je tvorba databázy potenciálnych obchodných partnerov a ich oslovenie s ponukou nadviazania obchodnej spolupráce.
1.2 Právnym dôvodom tohto spracovania je náš oprávnený záujem.

2. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžeme odovzdávať týmto subjektom:

  • našim spracovateľom

3. Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje budeme mať na vyššie uvedený účel uložené do doby nadviazania obchodnej spolupráce, maximálne však 3 roky.

4. Práva subjektov údajov

Potenciálni zákazníci a dodávatelia majú v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie
  • právo na obmedzenie spracovania
  • právo vzniesť námietku
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu