Informácie o spracovaní osobných údajov

Úvod

Radi by sme zrozumiteľne a transparentne informovali o tom, akým spôsobom spracovávame osobné údaje subjektov údajov a aké majú subjekty údajov v tejto súvislosti práva, preto nižšie prehľadným spôsobom poskytujeme všetky podstatné informácie.

Osobné údaje spracovávame a chránime plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej tiež iba „Nariadenie GDPR“) a českým zákonom o spracovaní osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame tieto základné zásady:

 • osobné údaje spracovávame korektne a zákonným a transparentným spôsobom
 • osobné údaje zhromažďujeme na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a ďalej ich nespracovávame spôsobom, ktorý by bol s týmito účelmi nezlučiteľný
 • spracovávame iba také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, na ktorý sa spracovávajú
 • spracovávame iba presné (a v prípade potreby aktualizované) osobné údaje
 • osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne dlhú dobu vzhľadom na účel, na ktorý sa spracovávajú
 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaistí ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť BENEFITY a.s., so sídlom Corso Karlín, Křižíkova 237/36a, vchod C, 186 00 Praha 8, IČO: 270 95231, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B8967 (ďalej iba „Správca“). Správca nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov a voči Správcovi sa môžu subjekty údajov dovolávať väčšiny svojich práv uvedených ďalej.

Správca nevymenoval poverenca na ochranu osobných údajov, ale určil osobu, ktorá má túto oblasť na starosti a ktorá dozerá nad riadnym spracovaním a ochranou osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatňovania práv sa môžu subjekty údajov na Správcu obrátiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • osobne v sídle Správcu na adrese Corso Karlín, Křižíkova 237/36a, vchod C, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • listom doručeným do sídla Správcu na adrese Corso Karlín, Křižíkova 237/36a, vchod C, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • e-mailom poslaným na e-mailovú adresu Správcu gdpr@benefity.cz
 • správou doručenou do dátovej schránky Správcu s identifikátorom dátovej schránky bc6c4c7

Spracovateľ osobných údajov

V určitých prípadoch je spoločnosť BENEFITY a.s. iba spracovateľom osobných údajov. Ide o prípady, keď správcom osobných údajov (tzn. subjektom, ktorý určil účel a prostriedky spracovania osobných údajov) je iná spoločnosť (napr. zamestnávateľ ako klient spoločnosti BENEFITY a.s.), ktorá spoločnosť BENEFITY a.s. poverila spracovaním osobných údajov (prípadne iba určitou operáciou spracovania), napr. v súvislosti s ponukou a čerpaním zamestnaneckých benefitov. V takom prípade spoločnosť BENEFITY a.s. postupuje pri spracovaní osobných údajov podľa pokynov správcu osobných údajov a za spracovanie osobných údajov nenesie zodpovednosť. Túto zodpovednosť vždy nesie správca osobných údajov. Spoločnosť BENEFITY a.s. aj ako spracovateľ osobných údajov samozrejme dodržiava Nariadenie GDPR a vyššie uvedené zásady, avšak odpovede na nižšie položené otázky by mal v tomto prípade poskytnúť príslušný správca osobných údajov, a aj voči tomuto správcovi osobných údajov treba prípadne uplatňovať práva uvedené nižšie.

Nasledujúce informácie sa vzťahujú na situácie, keď je spoločnosť BENEFITY a.s. správcom osobných údajov.

Aké osobné údaje a od akých osôb spracovávame?

Spracovávame iba také osobné údaje, ktoré nutne potrebujeme, aby sme boli schopní dodržať naše právne povinnosti, riadne plnili naše zmluvné záväzky a chránili naše oprávnené záujmy, prípadne ak máme na spracovanie súhlas subjektu údajov. Z týchto dôvodov spracovávame osobné údaje nasledujúcich osôb:

 • pracovníkov a zástupcov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov
 • pracovníkov a zástupcov našich dodávateľov alebo potenciálnych dodávateľov
 • hostí na našich akciách (účastníkov akcií)
 • uchádzačov o zamestnanie u nás
 • našich zamestnancov
 • členov našich orgánov

Osobné údaje vždy spracovávame iba v rozsahu, v ktorom ich nutne potrebujeme na daný účel spracovania.

Na aké účely osobné údaje potrebujeme?

Účely spracovania osobných údajov určujeme najmä vzhľadom na charakter zmluvného alebo iného vzťahu so subjektom údajov alebo vzhľadom na poskytované služby alebo naše oprávnené záujmy.

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje spracovávame vždy na základe aspoň jedného právneho dôvodu (titulu). Ak by tomu tak nebolo, nepostupovali by sme v súlade so zásadou zákonnosti ako jednej z najdôležitejších zásad Nariadenia GDPR.

Spracovanie osobných údajov prebieha na základe týchto právnych titulov:

 • splnenia právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje
 • splnenia zmluvy uzavretej so subjektom údajov
 • udelenia súhlasu subjektu údajov so spracovaním jeho osobných údajov na jeden konkrétny účel alebo viac konkrétnych účelov
 • existencie nášho oprávneného záujmu – o tento právny dôvod opierame spracovanie osobných údajov iba v prípadoch, keď pred našimi záujmami nemajú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúce ochranu osobných údajov

Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje máme uložené iba po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracovania. Ak nám spracovanie osobných údajov ukladá právny predpis, spravidla stanoví aj dobu, po ktorú tak máme konať. Ak spracovávame osobné údaje, aby sme boli schopní plniť zmluvu uzavretú so subjektom údajov, osobné údaje je nutné spracovávať po celú dobu platnosti danej zmluvy. Osobné údaje spracovávané na základe udeleného súhlasu máme uložené po dobu, na ktorú nám bol súhlas udelený, a samozrejme iba do okamihu odvolania súhlasu. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na účely nášho oprávneného záujmu, spracovávame ich iba po dobu, keď trvá tento náš oprávnený záujem.

Od koho osobné údaje získávame?

Osobné údaje získavame primárne priamo od subjektu údajov alebo v súvislosti so vzájomným zmluvným vzťahom. Subjekt údajov tak má pod kontrolou, aké osobné údaje nám poskytne a aké nie.

Niektoré osobné údaje môžeme získať aj z verejných zdrojov, napr. z niektorého verejného registra alebo z internetu. V určitých prípadoch získavame osobné údaje aj od iných správcov, o tom sme však povinní subjekt údajov informovať.

Komu osobné údaje odovzdávame?

Osobné údaje majú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí ich potrebujú pri svojej práci. K odovzdaniu osobných údajov mimo našej spoločnosti dochádza iba v nutných, najmä nasledujúcich prípadoch:

 • odovzdanie osobných údajov nám ukladá právny predpis (ide najmä o odovzdanie osobných údajov štátnym orgánom alebo úradom)
 • odovzdanie osobných údajov je nutné pre splnenie našej povinnosti stanovenej zmluvu uzavretou so subjektom údajov
 • osobné údaje odovzdávame nášmu spracovateľovi – k tomuto odovzdaniu dochádza v situáciách, keď určitú činnosť, pri ktorej dochádza k spracovaniu osobných údajov, nie sme schopní vykonávať sami (alebo je to pre nás nevýhodné) a jej výkonom sme preto poverili inú osobu; táto osoba je z pohľadu Nariadenia GDPR naším spracovateľom; overili sme si o nej, že poskytuje dostatočné záruky zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby ňou vykonávané spracovanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a aby bola zaistená ochrana práv subjektov údajov; s týmto spracovateľom je vždy uzavretá písomná zmluva o spracovaní osobných údajov, ktorá stanovuje predmet a dobu trvania spracovania, povahu a účel spracovania, typ osobných údajov a kategóriu subjektov údajov, naše povinnosti a práva; tento spracovateľ má aj niektoré povinnosti stanovené priamo Nariadením GDPR; zodpovednosť za spracovanie osobných údajov máme však vždy my (nie spracovateľ)

Aké majú subjekty údajov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov práva?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov majú subjekty údajov mnohé práva. Niektoré práva majú subjekty údajov nezávisle od právneho dôvodu spracovania (právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania) a niektoré práva majú subjekty údajov len pri spracovaní na základe určitého právneho dôvodu:

 • právo na prenositeľnosť údajov – právnym dôvodom musí byť súhlas subjektu údajov alebo splnenie zmluvy
 • právo vzniesť námietku – právnym dôvodom musí byť náš oprávnený záujem
 • právo odvolať súhlas – právnym dôvodom musí byť udelený súhlas

Subjekty údajov majú samozrejme aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Bližšie informácie na uplatňovanie práv subjektov údajov sú tu.

Kde subjekty údajov nájdu ďalšie informácie?

Uchádzači o zamestnanie nájdu ďalšie informácie o spracovaní ich osobných údajov tu.

Hostia na našich akciách sa môžu dozvedieť informácie o spracovaní ich osobných údajov tu.

Naši zákazníci a dodávatelia nájdu ďalšie informácie o spracovaní ich osobných údajov tu.

Informácie o spracovaní osobných údajov potenciálnych zákazníkov a dodávateľov sú tu.

Záver

Pevne veríme, že vyššie uvedené informácie sú pre subjekty údajov zrozumiteľné. Ak napriek tomu subjekt údajov nebude niečomu rozumieť alebo si niečím nebude istý, vždy sa na nás môže obrátiť s otázkou. Predíde sa tým mnohým nedorozumeniam.