Informácie o spracovaní osobných údajov hostí na našich akciách

Osoby, ktoré prijali pozvanie na niektorú z našich akcií, by sme radi informovali o spracovaní ich osobných údajov vo forme fotografií, ktoré môžu byť na akcii zhotovené a následne zverejnené na internete, sociálnych sieťach a v rôznych propagačných materiáloch.

1. Účel spracovania a právny základ spracovania

1.1 Účelom spracovania fotografií bude naša propagácia a propagácia nášho podnikania, a to na internete, sociálnych sieťach a v rôznych propagačných materiáloch.
1.2 Právnym dôvodom tohto spracovania je náš oprávnený záujem.

2. Príjemcovia osobných údajov

Fotografie môžeme odovzdať nasledujúcim subjektom:

  • nášmu fotografovi
  • správcovi našich internetových stránok a profilov na sociálnych sieťach
  • reklamnej alebo mediálnej agentúre, s ktorou spolupracujeme
  • prípadne ďalším našim spracovateľom

3. Doba uloženia osobných údajov

3.1 Fotografie budeme mať uložené po dobu 1 roka od ich zhotovenia.
3.2 Na internete, sociálnych sieťach a v tlačených materiáloch budú fotografie umiestnené natrvalo.

4. Práva subjektov údajov

Naši hostia majú v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie
  • právo na obmedzenie spracovania
  • právo vzniesť námietku
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu