Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov a dodávateľov

Našich zákazníkov a dodávateľov by sme radi informovali o spracovaní ich osobných údajov, ktoré sme získali pri vzájomnom obchodnom vzťahu.

1. Účely spracovania a právne základy spracovania

1.1 Základným účelom spracovania osobných údajov je realizácia vzájomného obchodného vzťahu. Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné pre splnenie uzavretej zmluvy.
1.2 V súvislosti s týmto obchodným vzťahom máme celý rad povinností stanovených rôznymi právnymi predpismi, napr.:

 • zákonom č. 563/1991 Z. z., o účtovníctve
 • zákonom č. 586/1992 Z. z., o daniach z príjmov
 • zákonom č. 235/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty
 • a vykonávacími predpismi k týmto zákonom

Pri plnení povinností podľa týchto právnych predpisov dochádza aj k spracovaniu osobných údajov.
1.3 Po ukončení obchodného vzťahu budeme niektoré osobné údaje ďalej spracovávať za účelom plnenia archivačnej povinnosti, čím budeme plniť našu právnu povinnosť.
1.4 Osobné údaje budeme po ukončení obchodného vzťahu spracovávať aj za účelom obrany v prípadnom spore alebo za účelom vymáhania našich prípadných nárokov. Je to náš oprávnený záujem.

2. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžeme odovzdávať týmto subjektom:

 • našim spracovateľom
 • našim obchodným partnerom (zákazníkom, dodávateľom)

3. Doba uloženia osobných údajov

3.1 Osobné údaje budeme mať uložené počas trvania obchodného vzťahu.
3.2 Po ukončení obchodného vzťahu budeme mať osobné údaje uložené po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak takáto doba nie je stanovená, tak 5 rokov od ukončenia obchodného vzťahu.

4. Práva subjektov údajov

Subjekty údajov majú v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracovania
 • právo vzniesť námietku
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu