Všeobecné obchodní podmínky

Pro zaměstnavatele – objednatele elektronických poukázek (obchodního systému společnosti benefity a.s.)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o poskytování elektronických poukázek pro využití čerpání produktů v rámci aplikace Benefity (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností BENEFITY a.s., IČ 270 95 231, se sídlem Corso Karlín, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8967, jako Dodavatelem (dále také jako „BENEFITY“) a Objednatelem (dále společně jen „Smluvní strany“).

1.2 VOP upravují práva a povinnosti Smluvních stran, pokud Smlouva, případně další ujednání Smluvních stran nestanoví jinak.

1.3 BENEFITY jsou autorem, vlastníkem a provozovatelem softwarové aplikace Benefity (dále jen „Aplikace“), v jejímž prostředí je za předem stanovených podmínek možné používat elektronické poukázky na čerpání výrobků a služeb (dále jen „Produkty“) u poskytovatelů Produktů.

1.4 Objednatel je zaměstnavatelem ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s tímto zákonem zaměstnává zaměstnance, resp. v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, poskytuje příjmy ze závislé činnosti osobám označeným v zákoně jako zaměstnanci (dále jen „Zaměstnanci“).

1.5 Objednatel má zájem pro Zaměstnance, resp. třetí osoby úplatně pořizovat elektronické poukázky, které jsou použitelné výhradně v Aplikaci.

2. Služby pro konečné využití softwarové aplikace benefity

2.1 Službami, které jsou zahrnuty v úhradách Objednatele (článek 4 VOP) a slouží jako podpora využití elektronických poukázek, se rozumí zejména:

2.1.1 přístup do Aplikace;

2.1.2 telefonická a e-mailová podpora;

2.1.3 podpora pro správu a administrace systému zaměstnaneckých výhod Objednatele;

2.1.4 import dat podle údajů od Objednatele;

2.1.5 nové nástupy Zaměstnanců podle údajů od Objednatele;

2.1.6 odchody Zaměstnanců podle údajů od Objednatele;

2.1.7 tvorba a úprava katalogu nabídek Produktů v Aplikaci;

2.1.8 navyšování bodových kont Zaměstnanců pro umožnění získání a použití elektronické poukázky z dat Objednatele;

2.1.9 průběžné doplňování novinek a zpráv;

2.1.10 tvorba a údržba dodavatelské sítě dle požadavků, uzavírání smluv;

2.1.11 hodnocení dodavatelů; a

2.1.12 export požadovaných dat pro interní manažerské potřeby Objednatele, které vyhodnocují stav čerpání elektronických poukázek.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Objednatel se zavazuje zejména:

3.1.1 řádně nastavit svá pravidla pro Zaměstnance v souvislosti s použitím elektronických poukázek, tím se rozumí zejména dodržení zákazu diskriminace;

3.1.2 informovat zaměstnance o zpracování jejich osobních údajů v Aplikaci, příp. obdržet souhlas Zaměstnanců se zpracováním jejich údajů v Aplikaci a souhlas Zaměstnanců s tím, že BENEFITY mohou poskytovat údaje o čerpání jednotlivých elektronických poukázek Objednateli, je-li takový souhlas platnou právní úpravou vyžadován;

3.1.3 podrobně informovat Zaměstnance o podmínkách poskytování elektronických poukázek a identifikačních karet BENEFITY;

3.1.4 podrobně seznámit Zaměstnance s provozními podmínkami Aplikace platnými ke dni podpisu Smlouvy

3.2 Objednatel nebude Aplikaci zneužívat k porušování daňových povinností a/nebo k vyhýbání se exekučním, insolvenčním, daňovým či jiným povinnostem a nese odpovědnost za to, že Aplikace nebude k témuž zneužívána ani jeho Zaměstnanci.

3.3 V případě, že je předmětem Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem poskytování elektronických poukázek pro realizaci Věrnostního programu, je Dodavatel povinen dodržovat maximální limity pro elektronické poukázky; maximální limity činí ke dni účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek v souladu s platnou právní úpravou částku dvanáct tisíc korun českých (Kč 12.000,-) pro maximální zůstatek na každé peněžní poukázce, jakož i pro každou jednotlivou transakci.

3.4 Dodavatel je ve smyslu čl. 3.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek oprávněn:

3.4.1 zamítnout provedení jakéhokoli dobití elektronické poukázky, které by shora uvedený limit maximálního zůstatku překročilo;

3.4.2 neprovést jakoukoli transakci, jejíž hodnota by shora uvedený limit překračovala;

3.4.3 v případě změny platné právní úpravy týkající se maximální výše limitů jednostranně změnit maximální výši limitů stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3.5 V rámci Smlouvy si Objednatel pořizuje elektronické poukázky, které jsou dle pravidel Objednatele následně poskytnuty Zaměstnanci k čerpání Produktů v rámci Aplikace (dále jen „Nabídka BENEFITY“): Kategorie čerpání z Nabídky Benefity jsou: SPORT, KULTURA, REKREACE, VZDĚLÁVÁNÍ v režimu nedaňových nákladů pro zaměstnavatele, ZDRAVÍ, NEPENĚŽNÍ DARY, INTERNÍ BENEFITY a STRAVOVÁNÍ (dále jen „Kategorie“).

4. Platební styk

4.1 Úhrada za Produkty nebo prodej elektronických poukázek (dále jen „Úhrada“) je upravena ve Smlouvě, která má přednost před VOP. Není-li upraveno ve Smlouvě jinak, pak Úhrada je hrazena dle údajů uvedených na dokladech, které vystaví BENEFITY.

4.2 Objednatel hradí BENEFITŮM Úhradu na základě těchto dokladů od společnosti BENEFITY: (i) výzva k úhradě, (ii) vyúčtování čerpání elektronických poukázek, (iii) faktura.

4.3 Přílohou vyúčtování budou informace o čerpání podle Kategorií. Dle požadavku Objednatele lze po dohodě poskytnout i čerpání podle Kategorií a identifikace elektronické poukázky. V případě dohody o úhradě administrativních nákladů lze tyto údaje poskytnout i zpětně za dobu posledních 12 (dvanácti) měsíců. Úhrada je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované/vyúčtované částky na účet BENEFITY.

4.4 Pro případ změny měny České republiky z Kč na EUR budou podklady pro Úhrady přepočteny na Euro dle platných předpisů.

5. Objednání a způsob dodání produktů, doručování poukázek a karet

5.1 Objednatel objednává elektronické poukázky, jejichž prostřednictvím budou moci zaměstnanci Objednatele čerpat Produkty v rámci Aplikace z Nabídky BENEFITY, a identifikační karty Benefity takto:

• zasláním tabulky ve formátu Excel Objednatelem, která obsahuje jméno, osobní číslo a počet bodů Zaměstnance;

5.2 BENEFITY zřídí pro Zaměstnance přístup do Aplikace na základě seznamu číselných, případně jiných kódů, které Zaměstnancům přidělí Objednatel. Podmínky čerpání produktů a služeb Zaměstnancům budou odsouhlaseny konkrétním Zaměstnancem na jeho uživatelském účtu při prvním přihlášení se do Aplikace, resp. po každé změně VOP.

5.3 Poukázky a karty budou BENEFITY doručovat Objednateli jedním z následujících způsobů:

  • osobně;
  • poštou;
  • kurýrem.

6. Čerpání elektronických poukázek

6.1 Produkty elektronické poukázky lze čerpat jen do výše její nominální hodnoty.

6.2 Body aktivované na kartě lze čerpat do jejich maximálního limitu. Aplikace neumožňuje přečerpání bodů aktivovaných na Kartě.

6.3 Body ani stav nominální hodnoty v Kč na elektronické poukázce nelze proměnit za finanční prostředky. Kartu nelze užít v bankomatu nebo k vybrání hotovosti (cash back) u obchodníka.

6.4 Použití elektronické poukázky, resp. čerpání mimo smluvní síť obchodníků BENEFITY není možné.

6.5 BENEFITY evidují Kategorie dle údajů uvedených v Aplikaci. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně provést reklasifikaci Kategorií.

7. Storna a reklamace

7.1 Okamžik užití elektronické poukázky pro čerpání produktů je okamžikem autorizace transakce.

7.2 Reklamace zakoupených Produktů řeší Zaměstnanec přímo s dodavatelem Produktu.

7.3 Pokud Zaměstnanec požádá o storno transakce v jiném kalendářním měsíci, než ve kterém bylo za Produkty zaplaceno, bude stornovaný počet bodů vrácen na elektronickou poukázku Zaměstnance v případě, že je storno oprávněné (potvrzené dodavatelem Produktu).

7.4 Reklamační řád

8. Podpora objednatele

8.1 BENEFITY pro účely podpory a komunikace Objednatele a Zaměstnanců (např. pro případ ztráty identifikační plastové karty, blokace karty, ztráty hesla či PIN kódu, rady k orientaci v Aplikaci aj.) zřídily a provozují:

  • e-mailovou adresu benefity@benefity.cz, která je pro Objednatele a Zaměstnance k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně; a
  • zákaznickou linku HELP LINE s číslem (+420) 840 236 236

9. Obchodní tajemství, důvěrné informace, mlčenlivost

9.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, skutečnosti a veškerou dokumentaci, kterou o sobě získají v souvislosti se Smlouvou a VOP, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s příslušnými právními předpisy.

9.2 Jakékoli rady či stanoviska, které získá Objednatel v souvislosti se Smlouvou, VOP a službami poskytovanými BENEFITY, jsou určeny výhradně pro Objednatele a Objednatel není oprávněn je poskytnout nebo zpřístupnit žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu BENEFITY, a to ani Zaměstnancům.

9.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o obsahu Smlouvy a VOP. Smluvní strany bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany neumožní přístup ke Smlouvě ani nesdělí její obsah nebo jakékoli informace, které se v souvislosti se Smlouvou dozví, žádné třetí osobě s výjimkou zmocněných právních zástupců obou Smluvních stran a kromě případů, kdy tak vyžaduje zákon, a to ani Zaměstnancům.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že BENEFITY mohou za účelem propagace užít logo Objednatele, který je BENEFITŮM poskytne v elektronické formě.

9.5 Pro případ porušení povinností Smluvních stran vztahujících se k ochraně obchodního tajemství podle VOP, Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. Smluvní pokuta je splatná do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy oprávněná Smluvní strana písemně vyzve povinnou Smluvní stranu k její úhradě.

10. Zpracování osobních údajů

10.1 Objednatel přidělí Zaměstnancům číselný či jiný kód, pod nímž budou BENEFITY evidovat čerpání produktů a služeb jednotlivými zaměstnanci Objednatele.

10.2 Obdrží-li BENEFITY na základě spolupráce s Objednatelem jakékoli osobní údaje, budou je spravovat v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými v České republice, a neposkytnou je třetím osobám, vyjma situací, ve kterých jim to ukládá zákon. Souhlasy se zpracováním osobních údajů, jsou-li takové platnou právní úpravou vyžadovány, zajistí pro BENEFITY Objednatel, nebude-li takovýto souhlas generován automaticky v rámci Aplikace.

11. Archivace dokumentů

11.1 BENEFITY a Objednatel v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakožto soukromoprávní původci uchovávají dokumenty v místě svého zapsaného sídla a umožňují z nich výběr archiválií.

11.2 Nakládání s dokumenty je uskutečňováno v souladu se zákonem, tj. ve spolupráci s příslušným oblastním státním archivem.

11.3 BENEFITY a.s. nemají povinnost archivovat údaje o čerpání z jednotlivých elektronických poukázek, proto archivace těchto údajů bude probíhat dle pravidel společnosti BENEFITY.

12. Odpovědnost, vyšší moc

12.1 Dodavatel nenese odpovědnost vůči Zaměstnancům za případnou ztrátu nebo škodu, kterou Zaměstnanci utrpí následkem užití identifikační karty, kterou jim vydá Objednatel.

12.2 BENEFITY neručí za kvalitu produktů a služeb, příp. i dalších benefitů, které jsou Zaměstnancům poskytovány třetími osobami. Případné reklamace na kvalitu Produktů, příp. dalších benefitů, řeší Zaměstnanec, příp. Objednatel přímo s příslušným obchodníkem – dodavatelem Produktu.

12.3 Povinná strana není v prodlení s plněním povinností dle Smlouvy, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno vyšší mocí. Vyšší mocí se pro účely Smlouvy a VOP rozumějí nepřekonatelné a neodvratitelné překážky nezávislé na vůli povinného, resp. neodvratitelné události, kterým nelze zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí (např. živelní pohroma, stávka, apod.). Odpovědnost povinné strany není vyloučena, nastala-li vyšší moc v době, kdy povinná strana již byla v prodlení.

12.4 Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnosti, že nastala vyšší moc, která jim brání v plnění povinností dle Smlouvy a VOP, a to bez zbytečného odkladu.

12.5 V případě, že doba trvání zásahu vyšší moci přesáhne 90 (devadesát) kalendářních dnů, jsou Smluvní strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

13. Rozhodné právo, řešení sporů

13.1 Smlouva a jakékoli mimosmluvní závazky, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, se řídí a budou vykládány v souladu s právem České republiky.

13.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo jimi pověřených zástupců.

14. Změny vop

14.1 Tyto VOP mohou být měněny následujícím postupem:

• BENEFITY mohou navrhovat změny VOP zejména v návaznosti na změnu právních předpisů nebo obchodních podmínek na relevantním trhu, v zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Objednateli, a s ohledem na obchodní cíle BENEFITY a.s.;
• BENEFITY Objednateli poskytnou informaci o zveřejnění změn VOP, a to formou e-mailu kontaktní osobě Objednatele;
• Neodmítne-li Objednatel navrhovanou změnu či doplnění VOP nejpozději v poslední pracovní den před navrženým dnem účinnosti nových VOP, platí, že souhlasí se změnou VOP s účinností ode dne účinnosti navrženého BENEFITY.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

15.2 BENEFITY zveřejňují VOP na webové adrese www.benefity.cz/cz/obchodni-podminky.

15.3 Výpovědní lhůta Smlouvy počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď jedné Smluvní strany doručena druhé Smluvní straně.

15.4 Smluvní strany považují Smlouvu za odvážnou smlouvu a tudíž se na ní a/nebo závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení NOZ o změně okolností (§ 1764 až § 1766) a neúměrném zkrácení (§ 1793 až § 1795).

15.5 Pokud některé z ustanovení Smlouvy nebo VOP je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost Smlouvy nebo VOP jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

16. Účinnost vop

16.1 Tyto VOP jsou účinné od 1.2.2019